Dobre nastavený mentoringový vzťah prináša vzájomný benefit pre mentees aj mentorov.

Mentoring je dlhodobý vzťah medzi skúseným odborníkom a ambicióznym študentom, založený za účelom efektívneho rozvoja talentov študenta, ale aj rozširovania obzorov pre skúseného odborníka z praxe. Prostredníctvom reflexie, spätnej väzby a odovzdávaním skúseností tento vzťah pomáha predovšetkým menteemu napredovať v plnení svojich cieľov rýchlejšie a efektívnejšie.

Mentoringové dvojce sa venujú rôznym aktivitám

Rozsah aktivít, ktorým sa dvojice v Mentoring2 venujú, je špecifický pre každú mentoringovú dvojicu. Je ale veľmi dôležité, aby mentee a mentor mali zhodné očakávania ohľadom rozsahu aktivít.

01

Osobný rozvoj

Mentor môže pomôcť menteemu identifikovať a rozvíjať silné stránky, a tiež pracovať na tých slabších

02

Poradenstvo

Mentor môže poradiť pri dôležitých rozhodnutiach alebo v rámci projektov, ktorým sa venuješ

03

Spätná väzba

Mentor môže menteemu ponúknuť spätnú väzbu na jeho/jej mimoškolské aktivity alebo aj na prihlášky do práce

04

Zdroje informácií

Mentor môže menteemu poradiť, kde nadobudnúť znalosti čo najefektívnejšie, či už sú to eventy, knižky alebo iné

05

"Shadowing"

Mentor môže prizvať mentee na svoje pracovisko, aby lepšie porozumel/la, v čom spočíva jeho/jej každodenná práca

06

Kontakty

Mentor môže menteeho predstaviť rôznym zaujímavým ľuďom v odvetví, o ktoré má mentee záujem

Párovanie

Párovanie prebieha po tom, ako je menteeho prihláška úspešná a je teda prijatý/á do programu. Pri párovaní dávame dôraz najmä na pracovnú oblasť, v ktorej chce mentee pôsobiť a v tejto oblasti mu bude aj priradený mentor. Párovanie avšak týmto nie je ukončené. Následne je potrebné, aby sa mentee a mentor stretli a prediskutovali Mentoringovú dohodu. Ak táto dohoda prebehne podľa očakávaní oboch strán, máme nový mentoringový pár.

Mentoringová dohoda

Mentoringová dohoda sa deje na začiatku program a spočíva v stretnutí medzi mentorom a menteem, na ktorom si vzájomne dohodnú podmienky fungovania ich vzťahu. Toto stretnutie je dôležité aby eliminovalo rozdielne očakávania. Mentoringové páry rozprávajú o intenzite, rozsahu a pravidlách ich vzťahu. Táto mentoringová dohoda sa napríklad vzťahuje aj na veci, s ktorými je mentor ochotný pomôcť. Niektorí mentori urobia nad rámec vyššie spomínaných aktivít, iní zase môžu niektoré z nich z rôznych dôvodov odmietnuť . Vždy je užitočná otvorená komunikácia aby obidve strany vedeli čo môžu od vzájomnej spolupráce očakávať.